Instalacja Rocket.Chat na CentOS7

Obrazek dla Instalacja Rocket.Chat na CentOS7

Do instalacji potrzebujesz serwera VPS na systemie CentOS7.

rocket chat vps promo kod

Polecamy serwer z oferty serwerów VPS pod racket.chat Serwery OpenVZ  !
Tylko teraz używając kodu „hitmerocket” otrzymasz dodatkowe 10% rabatu~na serwer!

Przykładowa instalacja jest przeprowadzona na świeżym CentOS7-Minimal

[root@vps99 ~]# cat /etc/redhat-release && uname -a
CentOS Linux release 7.5.1804 (Core)
Linux vps99.serwervps.pl 3.10.0-693.el7.x86_64 #1 SMP Tue Aug 22 21:09:27 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

Krok 1

Instalujemy repozytorium EPEL i aktualizujemy

yum install epel-release nano && yum update

Dodajemy repozytorium MongoDB

nano /etc/yum.repos.d/mongodb.repo

czyli w edytorze tekstowym Nano wklejamy:

[mongodb]
name=MongoDB Repository
baseurl=http://downloads-distro.mongodb.org/repo/redhat/os/x86_64/
gpgcheck=0
enabled=1

Zapisujemy, zamykamy edytor komendami CTRL+o [Enter], CTRL+x

Krok 2

Instalujemy zależne pakiety dla yum

yum install -y nodejs curl GraphicsMagick npm mongodb-org-server mongodb-org gcc-c++

Teraz, gdy mamy zainstalowane Node.js i npm, musimy zainstalować kilka dodatkowych zależności:

npm install -g inherits n

Wynik:

[root@vps99 ~]# npm install -g inherits n
/usr/bin/n -> /usr/lib/node_modules/n/bin/n
/usr/lib
├── inherits@2.0.3
└── n@2.1.12

Zalecana wersja Node.js do używania z Rocket.Chat to 8.9.3. Używając n, zainstalujemy właśnie tą wersję:

n 8.9.3

Wynik:

[root@vps99 ~]# n 8.9.3

   install : node-v8.9.3
    mkdir : /usr/local/n/versions/node/8.9.3
    fetch : https://nodejs.org/dist/v8.9.3/node-v8.9.3-linux-x64.tar.gz
######################################################################## 100.0%
  installed : v8.9.3

Krok 3

Instalacja rocket.chat

Pobieramy i instalujemy rocket.chat

cd /opt

curl -L https://releases.rocket.chat/latest/download -o rocket.chat.tar.gz
tar zxvf rocket.chat.tar.gz

mv bundle Rocket.Chat
cd Rocket.Chat/programs/server

npm install

cd ../..

Teraz możemy ustawić zmienne PORT, ROOT_URL oraz MONGO_URL: (poniżej przykładowe wartości dla celów testowych)

export PORT=3000
export ROOT_URL=http://vps99.serwervps.pl:3000/
export MONGO_URL=mongodb://localhost:27017/rocketchat

Możemy zmienić PORT=3000 na inny wedle uznania.

Jeśli nie masz w tej chwili skonfigurowanego DNS można podać IP w miejsce domeny. Ustawienie możemy zmienić w późniejszym czasie za pomocą menu administracyjnego.

INFO: Jeśli wybierzesz port 80 będzie wymagało to uruchamiania Rocket.Chat jako root

Krok 4

Mongo

Ustawiamy automatyczne uruchamianie usługi Mongo

chkconfig mongod on

następnie uruchamiamy Mongo

systemctl start mongod

Teraz możemy zrobić szybki test i sprawdzić, czy wszystko działa, zanim będziemy kontynuować:

node main.js

UWAGA: proces w konsoli ma pozostać aktywny

instalacja rocket chat centos 7

Przechodzimy do swojej nowej instancji rocket.chat, otwierając ulubioną przeglądarkę i wpisując adres URL (w naszym przypadku jest to Site URL: http://vps99.serwervps.pl:3000/ )

INFO: Jeśli nie podałeś w zmiennej ROOT_URL swojej domeny, kierującej na serwer, możesz użyć adresu IP

UWAGA: Należy również upewnić się iż podany w zmiennej numer portu nie jest blokowany przez firewall.

Jeśli używamy domyślnego dla CentOS7  firewalla otwieramy port (jeśli używamy CSF – patrz niżej):

[root@vps99 Rocket.Chat]# firewall-cmd --permanent --add-port=3000/tcp
success
[root@vps99 Rocket.Chat]# firewall-cmd --reload
success
[root@vps99 Rocket.Chat]# firewall-cmd --list-ports
3000/tcp

w przypadku ConfigServer Security&Firewall (CSF)

Otwieranie portów w CSF

Jeżeli port jest odblokowany i instalacja przeszła bezbłędnie naszym oczom ukazuję się kreator rocket.chat

kreator konfiguracji rocket chat

Za pomocą kreatora instalacji w przeglądarce zarejestruj nowe konto.

zainstalować rocket chat centos7

Teraz możemy zakończyć proces Rocket.Chat w konsoli wciskając Ctrl + c

Krok 5

Automatyczne uruchamianie usługi Rocket.Chat

Teraz, gdy mamy zainstalowane wszystkie zależności i zweryfikowaliśmy, że Rocket.Chat działa. Musimy skonfigurować Rocket.Chat, aby uruchamiał się jako usługa.

Tworzymy plik usługi:

nano /usr/lib/systemd/system/rocketchat.service

Wklejamy:

[Unit]
Description=The Rocket.Chat server
After=network.target remote-fs.target nss-lookup.target nginx.target mongod.target
[Service]
ExecStart=/usr/local/bin/node /opt/Rocket.Chat/main.js
StandardOutput=syslog
StandardError=syslog
SyslogIdentifier=rocketchat
User=root
Environment=MONGO_URL=mongodb://localhost:27017/rocketchat ROOT_URL=http://vps99.serwervps.pl:3000/ PORT=3000
[Install]
WantedBy=multi-user.target

INFO: Uwaga! Podajemy własne wartości zmiennych, które ustawiliśmy wcześniej MONGO_URL, ROOT_URL oraz PORT

Teraz możemy aktywować automatyczne uruchamianie usługi Rocket.Chat

systemctl enable rocketchat.service

oraz uruchomić ją w tym momencie

systemctl start rocketchat.service

po chwili w logach widzimy że usługa wystartowała

[root@vps99 Rocket.Chat]# tail /var/log/messages

Jul 10 03:26:47 vps99 rocketchat: #033[32m➔#033[39m #033[32m|     Process Port: 3000               |#033[39m
Jul 10 03:26:47 vps99 rocketchat: #033[32m➔#033[39m #033[32m|       Site URL: http://vps99.serwervps.pl:3000/ |#033[39m
Jul 10 03:26:47 vps99 rocketchat: #033[32m➔#033[39m #033[32m|   ReplicaSet OpLog: Disabled             |#033[39m
Jul 10 03:26:47 vps99 rocketchat: #033[32m➔#033[39m #033[32m|     Commit Hash: 9c8265045c            |#033[39m
Jul 10 03:26:47 vps99 rocketchat: #033[32m➔#033[39m #033[32m|    Commit Branch: HEAD               |#033[39m
Jul 10 03:26:47 vps99 rocketchat: #033[32m➔#033[39m #033[32m|                            |#033[39m
Jul 10 03:26:47 vps99 rocketchat: #033[32m➔#033[39m #033[32m+--------------------------------------------------------+#033[39m

To wszytko. Od tego momentu naszym serwerze posiadamy już instancję Rocket.Chat.

Aktualizacja

Aktualizacja Rocket.Chat przebiega podobnie jak instalacja.

Proces jest następujący:

 • Zatrzymaj działanie usługi Rocket.Chat
 • Przejdź do folderu z instalacją: cd /opt/
 • Usuń lub przenieś folder Rocket.Chat.
 • Przejdź proces instalacji Rocket.Chat.
Podoba Ci się? 2
Miniaturka Adam
Adam

Idealistyczny DevOps/Backend developer po służbie w formacji I-szej linii wsparcia, od 9 lat sercem związany z HitMe, przez którego teraz na blogu pojawia się tyle artykułów poświęconych platformie WordPress ;-).